t

Co to jest RODO ?

Jest to powszechnie stosowany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

q

Jaki jest cel RODO ?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE

Od kiedy stosujemy RODO ?

Od 25.05.2018 roku

n

Co znajduje się w dokumencie ?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym “RODO”), informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku, będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Radcę Prawnego Pawła Welenc, wykonującego zawód radcy prawnego w ramach: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Paweł Welenc z siedzibą w Płocku, pod adresem: ul. Synagogalna 4 lok. 8, 09-400 Płock.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych ?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Radca Prawny Paweł Welenc, wykonujący zawód radcy prawnego w ramach: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Paweł Welenc z siedzibą w Płocku, pod adresem: ul. Synagogalna 4 lok. 8, 09-400 Płock.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów o świadczenie usług prawnych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b) RODO;

b) dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 c) RODO;

c) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 f) RODO), uzasadnionym interesem Kancelarii jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 f) RODO).

3. Komu przekazujemy Pani/Pana dane osobowe ?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

b) podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;

c) operatorzy pocztowi i kurierzy;

d) operatorzy systemów płatności elektronicznej oraz banki w zakresie realizacji płatności;

e) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich, organizacji międzynarodowych lub poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ?

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Na jaki okres czasu zbieramy Pani/Pana dane osobowe ?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie usług prawnych – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów o świadczenie usług prawnych;

b) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną na czas świadczenia ww. usług;

c) w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane do celów analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną.

d) w przypadku, w którym wykorzystujemy Pani/Pana dane w celu prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

6. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji jest proces, w wyniku którego decyzja zostaje wydana bez ludzkiej ingerencji.

Podejmowane przez naszą Kancelarię działania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są zautomatyzowane i nie wpływają na Pani/Pana sytuację, a także na podejmowane przez Panią/Pana decyzje.

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Informujemy, że  nie zamierzamy profilować Pani/Pana danych osobowych.

7. Jakie dane osobowe należy nam podać ?

Warunkiem skorzystania usług prawnych jest podanie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu, nr rachunku bankowego (w przypadku odzyskiwania wierzytelności przez Kancelarię).

Natomiast jeśli poda nam Pani/Pan adres poczty elektronicznej i złoży odpowiednią dyspozycję, znacznie ułatwi nam to proces komunikacji.

8. Jakie przysługują Pani/Panu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii.
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
  3. prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać abyśmy je usunęli.

4. ograniczenia przetwarzania danych.

Może Pani/Pan zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzani Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodniony z Panią/Panem zadań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chce Pani/Pan abyśmy je usunęli, bo będą Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Sprzeciw z uwagi na szczególne sytuacje. Ma Pani/Pan także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych, niż marketing bezpośredni, a także jeżeli przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Powinna Pani/Powinien Pan wtedy wykazać szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są niezbędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv” dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które nam Pani/Pan dostarczyli na podstawie umowy lub zgody. Może nam Pani/Pan także zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokona na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Z tych praw może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek osobiście w siedzibie Kancelarii, przy ul. Synagogalnej 4 lok. 8, 09-400 Płock, przesyłając wniosek na powyższy adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej:

biuro@kancelariakw.pl

9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych oraz konsekwencji ich nie podania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów o świadczenie pomocy prawnej. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów o świadczenie usług prawnych.

10. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych wobec dzieci

Jeśli ustalimy, że zgromadzaliśmy dane osobowe dziecka (osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych), podejmiemy odpowiednie kroki mające na celu jak najszybsze usunięcie tych danych.

Rodzice, którzy uważają, że doszło do zgromadzenia przez naszą Kancelarię danych osobowych ich dziecka, mogą przesłać wniosek o ich usunięcie na adres:

biuro@kancelariakw.pl